شرایط اعطای صندوق

  • تمامی صنوف دارای پروانه کسب معتبر
  • در صورت ازدیاد تعداد متقاضیان آن دسته از متقاضیانی که عضو رسته های صنفی ۲۹ اولویت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.