982188345985+ ict@otaghasnafeiran.ir

دسته: کاری

کاری

خصوصی: طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق های مکانیزه فروش

ارسال شده توسط فاوا اتاق اصناف ایران

امروزه با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فناوری اطلاعات شاید به جرات بتوان اذعان نمود که کسب و کارهایی که از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نمی کنند ، در آینده ای نزدیک محکوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت

بیشتر بخوانید